Jo aposto per la Innovació

Jo aposto per la Innovació, la Tecnologia i la Qualitat. Les empreses necessiten fets diferencials vers la competència i millorar la seva competitivitat.

Les turbulències i ràpids canvis en els mercats, així com la creixent dificultat per aconseguir avantatges competitius en costos, han fet que factors com la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació en general, siguin elements clau per a la competitivitat. La innovació és un concepte essencial per qualsevol empresa.

La innovació té per objectiu la recerca sistemàtica d’oportunitats per fer coses noves o d’una forma nova, de manera que s’aporti valor als Clients i a la pròpia empresa. És, també, un procés de negoci, directament lligat a l’estratègia de l’empresa i a la seva competitivitat futura. Hi ha dos nivells d’innovació: la innovació incremental, que suposa una millora significativa de quelcom ja existent; i la innovació radical, que suposa la creació d’un nou paradigma.

La innovació pot interpretar-se com un procés sistemàtic per a la creació i desenvolupament d’avantatges competitives. Innovació i estratègia estan directament relacionades, i és essencial que l’alta direcció de l’empresa enfoqui la innovació com un procés estratègic i des d’una perspectiva global.

El tarannà innovador és una qüestió cultural, i és necessari ser conscient que si l’empresa es manté en una posició estàtica la competència l’avançarà en la carrera pel mercat, ja que cap avantatge competitiu dura per sempre. L’empresa ha de demostrar el seu compromís amb la innovació donant-li recursos materials i humans.

Proposo una innovació permanent molt lligada a la millora contínua, innovació en els productes, recerca de nous processos i tècniques, adaptació de noves tecnologies i mètodes de producció que redueixin l’impacta ambiental, innovació en la comercialització i en la distribució, innovació en l’aplicació de tecnologies avançades i innovació en l’organització.

Juan Alberto Prats Solé